Nr. 1 Januar – Juni 1987 100 Seiten – DIN-A-5 5,00 DM
Nr. 1/1998 Januar – Juni 1998 36 Seiten – DIN-A-5

CUSTODES JUBILÄUMSAUSGABEN

5 Jahre – 1. Auflage Dezember 1985 72 Seiten – DIN-A-5 3,00 DM
5 Jahre – 2. Auflage
Auflage: Nr. 1 – 20.000 Druck-Exemplare – DIN-A-5-Format